Villkor

GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Detta avtal innehåller fullständiga villkoren som gäller för ditt deltagande i vår webbplats.Om du vill använda webbplatsen och dess verktyg och tjänster läs dessa användarvillkor noggrant. Genom att besöka den här webbplatsen eller använda någon del av webbplatsen eller något innehåll eller tjänster häri, samtycker du till att bli bunden av dessa villkor. Om du inte accepterar alla villkor, då du inte kan få tillgång till webbplatsen eller använda innehåll eller tjänster på webbplatsen.

ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Ändringar av detta avtal kan göras och påverkas av oss från tid till annan utan föregående meddelande till din slut. Avtalet publiceras på Webbplatsen återspeglar det senaste avtalet och du bör noga granska densamma innan du använder vår webbplats.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

På webbplatsen kan du skicka erbjudanden, sälja, marknadsföra, bud och handla online.Men du är förbjudet att göra följande rättsakter, nämligen: (a) använda våra webbplatser, inklusive dess tjänster och eller verktyg om du inte kan bilda juridiskt bindande avtal, är under 18 år, eller är tillfälligt eller på obestämd tid avstängas från att använda våra webbplatser, tjänster eller verktyg (b) Utstationering av en poster i olämpligt kategori eller områden på våra webbplatser och tjänster, (c) samla in information om användarnas personliga information, (d) manövrering priset på ett objekt eller stör med andra användares listor, (f) efter falska, felaktiga, vilseledande, nedsättande eller ärekränkande material, (g) vidta åtgärder som kan skada klassificeringssystem.

Registreringsinformation

För att du ska slutföra registreringsprocessen på vår webbplats måste du ange ditt fullständiga namn, nuvarande adress, en giltig e-postadress, användarnamn och annan information som behövs för att slutföra registreringsprocessen. Du måste kvalificera att du är 18 år eller äldre och måste vara ansvarig för att hålla ditt lösenord säkert och vara ansvarig för alla aktiviteter och innehåll som laddas upp under ditt konto. Du får inte skicka några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär. Alla uppgifter som lämnas av dig eller samlats in av webbplatsen eller tredjeparter vid besök på platsen skall omfattas av villkoren i Eurogrand Casino Ladda ner sekretesspolicy.

Term

Detta avtal kommer att förbli i full kraft medan du använder webbplatsen. Du kan avsluta ditt medlemskap när som helst av någon anledning genom att följa instruktionerna på ”UPPSÄGNING AV konto” i inställningen sida. Vi kan avsluta ditt medlemskap av någon anledning som helst. Om du använder en version av tjänsten och vi avbryter ditt medlemskap i tjänsten eftersom du har brutit mot detta avtal, kommer du inte rätt till någon återbetalning av outnyttjade prenumerationsavgifter. Även efter att ditt medlemskap avslutas, kommer vissa delar av detta avtal förbli i kraft.

ICKE-KOMMERSIELLT ANVÄNDAS AV MEDLEMMAR

Medlemmar på denna socialt nätverkande webbplats är förbjudet att använda tjänsterna på webbplatsen i samband med några kommersiella strävanden eller satsningar. Detta inkluderar att ge länkar till andra webbplatser, vare sig anses konkurrenskraftiga på denna webbplats eller inte. Juridiska personer eller enheter, inklusive men inte begränsat till organisationer, företag och / eller företag får inte bli medlemmar av Eurogrand Casino Ladda ner och ska inte använda webbplatsen för något ändamål.

LÄNKAR & RUNDHÖRN

Olaglig och / eller obehörig användning av Tjänsterna, inklusive obehörig inhämtning av eller länkning till webbplatser kommer att undersökas och tillämpliga juridiska åtgärder kan vidtas. Vissa länkar är dock välkomna till webbplatsen och du får skapa hyperlänk till lämpliga delar inom området, förutsatt att: (i) du postar din länk bara inom forumet, chatten eller anslagstavla avsnitt, (ii) du inte avlägsna eller dölja något annonser, meddelanden om upphovsrätt eller andra meddelanden på placerats på platsen, (iii) länken inte ange eller antyda någon sponsring eller stöd av din webbplats och (iv) att du genast sluta ge några länkar till webbplatsen på skriftliga meddelande från oss. Du måste dock kontrollera upphovsrätten på hemsidan som du vill länka till att se till att en av våra leverantörer av innehåll inte har en egen policy för direkta länkar till deras innehåll på våra webbplatser.

GARANTIFRISKRIVNING OCH UNDANTAG / ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi gör inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser med avseende på Programvaran eller på produkter som säljs via Programvaran (inklusive, utan begränsning, garantier för lämplighet, säljbarhet, icke-intrång, eller underförstådda garantier som härrör från en kurs av prestanda, hantera eller handel användning). Dessutom gör vi inga utfästelser om att driften av vår sajt kommer att vara oavbruten eller felfri, och vi kommer inte hållas ansvarig för konsekvenserna av eventuella avbrott eller fel. Vi kan ändra, begränsa tillgången till, upphäva eller avbrytas webbplatsen eller någon del av den när som helst. Den information, innehåll och tjänster på webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick”. När du använder webbplatsen och eller delta däri, förstår och godkänner du att du deltar på egen risk.

Sekretess

Du accepterar att inte lämna ut information som du får från oss och eller från våra kunder, annonsörer, leverantörer och medlemmar forumet. All information som lämnas till av en slutanvändaren enligt ett program är patentskyddad information av Eurogrand Casino Download. Sådan kundinformation är konfidentiell och får inte lämnas ut. Förlag förbinder sig att inte reproducera, sprida, sälja, distribuera eller kommersiellt exploatera sådana företagshemligheter på något sätt.

ICKE-ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER

Dina rättigheter av något slag kan inte tilldelas eller överlåtas till någon, och alla sådana försök kan resultera i uppsägning av detta avtal, utan skuld till oss. Vi kan dock överlåta detta avtal till någon person som helst utan förvarning.

Avstående

Fel på Eurogrand Casino Ladda ner att kräva strikt efterföljande av något av de villkor och överenskommelser härav skall inte anses ett avstående eller avstående från några rättigheter eller gottgörelse som vi kan ha, ska inte heller tolkas som ett avstående frånefterföljande brott mot villkor eller överenskommelser härom, som villkor och förbund skall fortsätta att vara i full kraft.

och avskiljbara villkor.

I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor befinns ogiltig eller ej verkställbar i enlighet med någon något beslut eller dom, skall sådan bestämmelse anses gälla endast i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, och resten av dessa Villkor skall förbli giltigt och verkställbart enligt dess villkor.

Hela avtalet

Detta avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med de materiella lagar https://www.bestplaycasinodownload.com/sw/, utan någon hänvisning till konflikt-of-lagprinciper. Avtalet beskriver och omfattar hela avtalet mellan oss och dig, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, utfästelser, garantier och överenskommelser med avseende på Webbplatsen, innehåll och material som tillhandahålls av eller genom webbplatsen, och föremålet för detta avtal.

Val av lag; Jurisdiktion; Forum

Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller skillnader som kan uppstå mellan parterna ur, i förhållande till eller i samband med detta avtal skall oåterkalleligen in till exklusiv behörighet för domstolarna i https://www.bestplaycasinodownload.com/sw/, med undantag avalla andra domstolar utan att påverka dess lagvalsregler eller din faktiska eller bosättningsland.